MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

SATIŞ SÖZLEŞMESİ


İşbu Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”), tüketicinin (“Alıcı”), Salezoo Danışmanlık Paz. Tic. A.Ş.'ye (“Satıcı”) ait www.brands.ist alan adlı elektronik ticaret internet sitesi ("İnternet Sitesi") üzerinden sipariş vererek satın almak istediği aşağıda belirtilen ürün ve/veya hizmetlerin ("Ürün(ler)") Alıcı'ya satışı ve teslimi ile diğer hususlara ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. Alıcı’nın işbu Sözleşme'yi İnternet Sitesi'nde onaylamasını takiben sipariş verdiği Ürünler'in bedeli ve masrafları Alıcı’nın seçtiği ödeme yöntemi ile tahsil olunur.


Şirket Bilgileri

Satıcı: Salezoo Danışmanlık Paz. Tic. A.Ş.

Adres: Asmalı Mescit Mahallesi İstiklal Caddesi‎ No:166 Suriye Pasajı Kat:1 Beyoğlu İstanbul Türkiye

Vergi Dairesi: Beyoğlu

Vergi Numarası: 8370553338

Telefon: +90 (212) 244 18 76

Eposta: info@brands.ist


Banka Hesap Bilgileri

Banka: İş Bankası

Şube: Beyoğlu

Hesap No: 1854665

IBAN: TR82 0006 4000 0011 0111 8546 65


2. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER, FİYAT BİLGİSİ, ÖDEME VE TESLİMAT ŞEKLİ


Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi, birim fiyatları ve satış bedeli ile ödeme (tahsilat) bilgileri ve Alıcı’nın bildirdiği teslim yeri dâhil teslimat bilgileri müşteri verecektir.


3. ALICI'NIN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR


Alıcı, işbu Sözleşme'nin Alıcı tarafından İnternet Sitesi’nde kabulü ile Sözleşme’nin yürürlüğe girdiğini; bu çerçevede İnternet Sitesi'nin ilgili sayfaları ve kısımlarındaki tüm genel ve özel açıklamaları görerek ve inceleyerek özetle aşağıdaki hususlarda bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder;


a) Satıcı'nın ünvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,

b) Ürünler'in İnternet Sitesi'nden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin araçlar ve yöntemler,

c) Satıcı'nın mensubu olduğu İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İTO'nun meslek ile ilgili öngördüğü davranış kuralları bilgisinin edinebileceği elektronik iletişim bilgileri (Telefon: 444 0 486, www.ito.org.tr),

ç) Satıcı tarafından uygulanan Alıcı bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı/işleme ve Alıcı'yla elektronik iletişim kuralları ile Alıcı'nın bu hususlarda Satıcı'ya verdiği izinler, tarafların kanuni hakları ile söz konusu hakların kullanım usulleri,

d) Sözleşme konusu Ürünler için Satıcı tarafından öngörülen ödeme yöntemleri ile Ürünler'in vergiler dâhil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dâhil Alıcı'nın Satıcı'ya ödeyeceği toplam bedel),

e) Ürünler ile ilgili ödeme, tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların taahhüt ve sorumlulukları,

f) Alıcı'nın cayma hakkına sahip olmadığı ve iade edemeyeceği Ürünler,

g) Alıcı'nın cayma hakkını süresinde kullanmaması durumunda Alıcı’nın cayma hakkını kaybedeceği hususu,

ğ) İlgili Ürünler’in cayma süresi içinde kullanım talimatlarına aykırı kullanılmasından ötürü bozulması halinde Alıcı’nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda Satıcı'ya karşı sorumlu olacağı; Satıcı'nın cayma talebini kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa göre uygun bulduğu bir tutarı Alıcı'ya yapacağı geri ödemeden mahsup ederek tahsil edebileceği,

h) Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri Satıcı’ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında, Alıcı tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dâhil),

i) Alıcı’nın tüzel kişi olması halinde, ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı Ürünler için (örneğin toplu alımlar her hâlükârda bu nitelikte sayılır) cayma hakkı başta olmak üzere tüketicinin korunmasına yönelik mevzuattan kaynaklanan haklarını kullanamayacağı,

ı) İşbu Sözleşme ile ilgili kayıtların Satıcı nezdinde muhafaza süresi,

j) Taraflar arasında oluşabilecek herhangi bir uyuşmazlık halinde yetkili merci(ler).


4. CAYMA HAKKI


Kanunen şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır:

a) Alıcı’nın özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan Ürünler,

b) Kozmetik veya gıda maddeleri gibi çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihine sahip Ürünler,

c) Kozmetik, mayo, bikini, plaj giysisi, iç giyim vs. tekstil ürünleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket, hijyen pedi gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi hijyenik bakımlardan hiçbir şekilde uygun olmayan ürünler,

d) Teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,

e) Ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış kitap, CD, DVD, ses ve görüntü kayıtları, yazılımlar vb. dijital içerikli her türlü ürünler ile bilgisayar sarf malzemeleri, elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar,

f) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,

g) Alıcı onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler

h) Genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer ürünler ve hizmetler ile Alıcı'nın ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller.

Alıcı, cayma süresi içinde Ürün’ü kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişikliklerden kanun gereği sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte Ürün'ün temizlik dâhil kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa Alıcı cayma hakkını kaybedebilir; Satıcı tarafından kabul edildiği hallerde, iade edilecek Ürün bedelinden değişiklik ve/veya bozulma kadar indirim yapılabilir.

Cayma hakkı bulunan hallerde Alıcı’nın cayma hakkını kullandığına dair açık bir bildirimi yasal 14 (on dört) günlük süre içinde Satıcı’nın yukarıda belirtilen iletişim adreslerine yazılı olarak iletmiş olması yeterli ve gereklidir. Söz konusu hakkın süresi içerisinde kullanılması durumunda, Ürün'ün Alıcı’nın bildirimini takip eden azami 10 (on) gün içerisinde, giderleri Alıcı’ya ait olmak üzere Satıcı’nın yukarıdaki adresine gönderilmesi zorunludur. Alıcı Ürün'ü, İnternet Sitesi’nde ürün iadeleri için belirtilen anlaşmalı kargo firması olan MNG Kargo firması aracılığıyla gönderebilir.

Bu iade işleminde Ürün'ün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca vergi mevzuatı gereği, Alıcı tarafından kanunen iade faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra Ürün ile beraber iade edilecek olan fatura üzerinde, aşağıda belirtilen, iade ile ilgili bölüm doldurulup imzalanacaktır. Faturası tüzel kişi adına düzenlenen sipariş iadeleri, iade faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir.

Alıcı’nın yükümlülüklerini yerine getirmesinin ardından cayma bildiriminin Satıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde, Ürün bedeli Alıcı’ya, Ürün'ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilir. İadeye ilişkin şart ve koşullar İnternet Sitesi’nde yer alan “Garanti ve İade” isimli metinde detaylı bir şekilde görülebilir

Alıcı’nın Ürünler'e ilişkin cayma süresi sonrasındaki kanuni hakları ve sorumlulukları ile Satıcı’nın Alıcı'dan olan, akdi ve kanuni tahsil ile mahsup hakları dâhil tüm hak ve yükümlülükleri ayrıca saklıdır.


5. ÖDÜL PUANLARINA İLİŞKİN ŞARTLAR


5.1. Ödül puanları kazandıran bir kuruluş ile Alıcı ve Satıcı arasında, ödül puanlarının Satıcı’ya ait İnternet Sitesi’nden alışverişlerde indirim sağlamasına imkân veren cari bir sözleşmenin varlığında, Alıcı, kendisinin bu kuruluş ile olan sözleşmesinin gereği olarak işbu Sözleşme konusu alışverişi sebebi ile öyle bir ödül puanı kazanmış ise, işbu Sözleşme'den cayılması ve sair suretle sipariş iptali ile Alıcı’ya bir geri ödeme yapılması mevzubahis olan hallerde, Alıcı tarafından bu Sözleşme konusu satın alma ile kazanılmış ödül puanları (parasal değeri) Alıcı’dan geri alınır.

5.2. Şöyle ki; bu geri alma işlemi, Satıcı’nın ilgili kuruluş ile anlaşmasında farklı bir yöntem öngörülmedikçe, Alıcı’nın anılan puan sisteminde (işbu Sözleşme konusu alışveriş ile kazanılmış ödül puanları hariç) yeterli başka ödül puanı mevcut ise öncelikle o ödül puanlarından, mevcut değil ise Satıcı’nın Alıcı'ya iade edeceği bedelden mahsup edilerek yapılır.

5.3. Alıcı tarafından işbu Sözleşme konusu Ürün alışverişinde Satıcı’ya ödeme, ödül puanları ve benzeri bir yol ile yapılmış olabilir. Bu durumda satın alınan Ürün'ün bu Sözleşme'nin ilgili hükümlerine göre Ürün bedeli Alıcı’ya geri ödenecek, iade edileceği durumda Alıcı’nın Ürün'ü İnternet Sitesi'nde satın alırken Satıcı nezdindeki kullandığı ödül puanı Alıcı’ya iade edilebilecektir.

5.4. Alıcı tarafından her ne durumda olursa olsun haksız ödül puanı kazanımı veya kullanımının tespit edildiği durumlarda geçerli bir genel kural olarak, söz konusu ödül puanlarının parasal değeri-tutarı Satıcı tarafından Alıcı’dan (kredi kartından, nakden ve sair yasal yöntemler ile) tahsil edilebilecektir. Bu hüküm, öyle bir sistemin uygulaması neticesinde Satıcı tarafından Alıcı’ya hediye verilen malların bedeli için de geçerlidir.

5.5. Ödül puanlarının kazanım ve kullanım işlemleri, ilgili diğer hususlar, söz konusu kuruluş ile Alıcı ve Satıcı arasındaki sözleşmelerin hükümlerine tabidir. İlgili hallerde Satıcı, gerek burada, gerek anılan sözleşmelerde belirli tüm hak ve yetkileri Alıcı ve kuruluş nezdinde kullanabilir. Satıcı'dan kazanılan veya Satıcı nezdinde kullanılan ödül puanları, hediye çekleri ve diğer mukabili nakdi para talepleri, hiçbir durumda ve surette kabul edilmez.

5.6. Satıcı, Alıcı ile yukarıda anılan kuruluşlar arasındaki ihtilaflar ile bunların herhangi bir maddi, hukuki, mali ve mali olmayan sonucu için hiçbir mesuliyet kabul etmemektedir; yukarıdaki hükümler geçerli ve saklıdır.

5.7. Ödül puanları, hediye çekleri ve kuponları indirime girmiş ürünlerde kullanılamaz.

5.8. Yukarıdaki hükümler, varsa, Alıcı’nın doğrudan Satıcı’dan edindiği ödül puanı kazanım ve kullanımlarında da kıyasen uygulanır.

Satıcı'dan ödül puanı kazanan veya Satıcı’ya yaptığı ödemelerde ödül puanlarını kullanan tüm Alıcılar, yukarıdaki özel şartları kabul etmiştir.


6. GENEL HÜKÜMLER


6.1. Sözleşme konusu Ürün, yasal 30 (otuz) günlük süre aşılmamak koşulu ile Alıcı’ya veya Alıcı’nın sipariş esnasında İnternet Sitesi'nde belirttiği adresteki üçüncü kişi/kuruluşa aşağıda belirtilen esaslarda teslim edilir.

Satıcı, Ürünler'i, gönderileri için anlaşmalı olduğu kargo firması olan MNG Kargo aracılığı ile göndermekte ve teslim ettirmektedir. Bu kargo firmasının Alıcı’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, Alıcı’nın Ürün’ü, kargo firmasının, Satıcı tarafından bildirilen bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir.

Stoklarda olan Ürünler, sipariş tarihinden itibaren, en fazla 5 (beş) iş günü içerisinde kargo firmasına teslim edilir. Ancak, aynı sipariş içinde kampanyalı Ürünler var ise kampanyanın sona ermesi beklenip, sonrasında en geç 5 (beş) iş günü içinde kargo firmasına teslim edilir.

6.2. Satıcı tarafından aksi açıkça belirtilmediği sürece kargo ücreti ve sair teslimat masrafları Alıcı'ya aittir. Satıcı, satış anında yürüttüğü ve İnternet Sitesi'nde şartlarını ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını Alıcı’ya yansıtmayabilir.

6.3. Ürünlerin teslimatı anında Alıcı'nın adresinde bizzat bulunmaması durumunda Satıcı, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Teslimat anında sipariş verenin adreste bulunmaması durumunda, kargo şirketi görevlisi bir haber notu bırakacaktır. Haber notunun bırakılmasının ardından Alıcı, 2 (iki) gün içinde kargo firmasının Müşteri Hizmetlerini arayıp evde siparişini teslim alabileceği saat dilimini bildirdikten sonra teslimat gerçekleştirilecektir. Ürünlerin sevkiyatını takip etmek Alıcı’nın sorumluluğundadır. Bu hallerde Alıcı’nın Ürün'ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Alıcı’ya aittir.

6.4. Alıcı, Ürün'ü teslim aldığı anda kontrol etmelidir. Alıcı, Ürün'de kargo taşımasından kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün'ü kabul etmemek ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Tutanağın mevcut olmaması halinde Satıcı sorumluluk kabul etmeyecektir.

6.5. Satıcı tarafından aksi yazılı bir şekilde belirtilmedikçe, Alıcı, Ürünlerin bedelini teslimattan önce tamamen ödemekle yükümlüdür. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedeli Satıcı’ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde Satıcı, tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürün'ü teslim etmeyebilir.

Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka ve finans kuruluşunun Ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Satıcı’nın talebi üzerine Ürün en geç 3 (üç) işgünü içinde Alıcı tarafından Satıcı'ya iade edilir. Ürün bedelinin ödenmemesi Alıcı’nın bir kusurundan veya ihmalinden kaynaklanıyor ise kargo masrafları Alıcı tarafından karşılanacaktır. Satıcı’nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dâhil diğer tüm akdi ve kanuni hakları her halükârda saklıdır.

6.6. Ürün'ün normal satış ve teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) nedeni ile azami 30 (otuz) günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, Satıcı teslimat ile ilgili olarak Alıcı’yı bilgilendirir. Bu durumda Alıcı siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durumun ortadan kalkmasına kadar bekleyebilir.

6.7. Satıcı Sözleşme konusu Ürün'ü tedarik edemeyeceğini anlaması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren azami 10 (on) işgünü içinde açık bir şekilde Alıcı’yı kanuna uygun yöntemle bilgilendirmek ve sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite ve fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. Alıcı söz konusu onayı verip vermemekte her bakımdan serbesttir ve onay vermediği hallerde sipariş iptaline (Sözleşme feshine) ilişkin akdi ve kanuni hükümler uygulanır.

6.8. Sözleşme’ye ve kanuna uygun caymalar dâhil sipariş iptallerinde ve Sözleşme fesihlerinde, Ürün bedeli tahsil edilmiş ise, ödeme şekline göre Alıcı’ya iade edilir. İade Alıcı’nın Satıcı’ya Ürün bedeli tediyesinde kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde yapılır. Ürün ödemesi eğer havale yoluyla yapılmışsa hesabınıza 5 iş günü içerisinde geri ödeme yapılmaktadır. Kredi kartı kullanılan siparişlerde geri ödeme işlem yapan bankaya bağlı olarak 7-10 iş günü içerisinde yapılmaktadır. Satıcı’nın iade edilecek bedel için, bu Sözleşme ve kanundan doğan mahsup, indirim ve tenzilat hakları vardır ve bu hakları her halükârda saklıdır.

6.9. Alıcı, sipariş onayını içeren e-postayı saklaması halinde siparişle ilgili olarak işbu Sözleşme dahil tüm sözleşmeleri dilediği zaman inceleyebilir.

6.10. Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Satıcı nezdinde olan kayıtlar (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dâhil) delil oluşturur; tarafların ilgili emredici yasal düzenlemelerden bu hususta doğan hakları geçerli ve saklıdır.


7. YETKİLİ YARGI MERCİİ


Bu Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli ve yetkilidir. Alıcı, bu çerçevede, Satıcı’nın yerleşim yerindeki Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvurur.

Alıcı, işbu Sözleşme'de ve İnternet Sitesi’nde yer alan diğer tüm bilgilendirmelerde yazılı olan tüm şartları, koşulları, bilgilendirmeleri ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürünler’in temel özellikleri, satış fiyatları, ödeme şekilleri, teslimat koşulları, Satıcı ve satışa konu Ürün ile ilgili diğer tüm bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel veriler ve ödül puanları koşulları dâhil işbu Sözleşme’de yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İnternet Sitesi’nde elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda onay verdiğini kabul eder. Ürün'ü sipariş ederek işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.

Söz konusu bilgilendirmeler, Alıcı’nın Satıcı’ya bildirdiği elektronik posta adresine de gönderilmekte olup, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi ayrıca yer almaktadır.

Image

MODA VE DAHA FAZLASI

Bültene Abone Ol

İlham ve fırsat dolu koca bir dünyayı keşfetmeye hazır mısınız? Birçok kategoride tasarım marka ve stil sahibi ürünlere gerçek indirimlerle sahip olmak için ebülten listesine kaydolun.